VARME LUFTSLUSER

Luftslusen er i traditionel forstand, en åben flugtvej.

For at sikre flugtvejen mod vejrlig og kulde, kan denne lukkes af mod facaden, som til følge kræver automatisk brandventilation (ABV). Dette for at hindre røg- og brandspredning til flugtvejstrappen.

Denne løsning kaldes en varm luftsluse. Selve luftslusens dybde må maksimalt være 2 gange bredden. Den automatiske brandventilation i varme luftsluser skal udføres i henhold til BR18, DBIs retningslinje 027, DS/EN 12101-2 og gældende brandstrategi.

Der stilles meget høje effektivitetskrav til fraluft åbningerne i varme luftsluser med bevæggrund i, at den traditionelle luftsluse, er fuldt åben.

Derfor begrænses de egnede produkter væsentligt, og der kræves en helt specifik projektering af produkterne, som vi gerne hjælper med. Kravet om erstatningsluft bortfalder ved denne type af automatisk brandventilation.

 

Fraluft placeres højest muligt i bygningen max 0,5m under indvendig kip. Effektiviteten af disse åbninger beskrives med et testet aerodynamisk areal (Aa) ud fra normen: DS/EN 12101-2. Mængden og placering af det aerodynamiske areal skal beskrives af brandrådgiver ud fra brandtekniske beregninger, og præ-accepterede løsninger.

I henhold til DS/EN 12101-2 skal oplukket testes med:
- Snelast = 800 N/m²
- Vindlast = 1500 N/m²
- B300, 300 gr. i 30 minutter
- Temperatur (-5°)
- RE50+10.000, funktionsduelighed
- E-d2, brandpåvirkning


Vindue og motor skal være testet og godkendt sammen. 

Termiske eller optiske detektorer skal kobles til systemet for at opnå automatisk åbning under brand og skal placeres så højt som muligt med afstande i henhold til DBIs retningslinje 027.

Detekteringen er ofte en del af det automatiske brandalarmanlæg (ABA).

Aktiveringstryk placeres ved beredskabets primære indsatsveje.

Disse bruges ved manuel aktivering af ABV-anlæg og laver både visuel og akustisk alarm, når der er fejl eller alarm på systemet.

Det er lovpligtigt årligt at servicere ABV-systemet, hvorfor de melder fejl når serviceintervallet er overskredet. Aktiveringstryk skal installeres i tilgængelig højde mellem 0,8-1,8 m fra gulv.

Kontrolpanelet styrer alle tilsluttede komponenter hvortil der skal udføres overvågning på alle tilslutninger.

Derudover udføres det med 72 timer nødforsyning, for at sikre funktionen under strømsvigt og skal godkendes i henhold til DS/EN 12101-10.

Kontrolpanelet skal placeres i let tilgængelig højde mellem 0,4-2,0 m, samt der skal være 1 m frilængde foran.

Kontrolpanelet må ikke sidde i sit eget betjeningsområde.