BRANDVENTILATION ABV-T 1-3


Automatisk brandventilation består af mange komponenter som alle skal være testet og godkendt i henhold til de gældende krav og normer. Systemet har til funktion at åbne automatisk under en brand, hvorved der udledes røg og varme, for at øge bygnings- og personsikkerhed.

Funktionen sikres ved en idybdegående CE-mærkning af de enkelte komponenter, samt CE-mærkning og færdigmelding af det samlede system i henhold til DBIs retningslinje 027, BR18, DS/EN 12101-2 og gældende brandstrategi.

For at opnå CE-mærkning til automatisk brandventilation skal produkterne blandt andet testes i forhold til temperatur, brandsikkerhed, og funktionalitet under brand. Den bagvedliggende produktionslinje inspiceres årligt for godkendelse af tilgængelige produkter og variationer i henhold til gyldige CE-mærker.

De fleste projekter har krav til brand, hvorfor det er vigtigt at have en god brandrådgiver med fra start for, at sikre sig det rette projekteringsgrundlag, hvad enten det er en renovering eller nybyg.

Fraluft placeres højest muligt i bygningen max 0,5m under indvendig kip. Effektiviteten af disse åbninger beskrives med et testet aerodynamisk areal (Aa) ud fra normen: DS/EN 12101-2. Mængden og placering af det aerodynamiske areal skal beskrives af brandrådgiver ud fra brandtekniske beregninger, og præ-accepterede løsninger.

I henhold til DS/EN 12101-2 skal oplukket testes med:
- Snelast = 800 N/m²
- Vindlast = 1500 N/m²
- B300, 300 gr. i 30 minutter
- Temperatur (-5°)
- RE50+10.000, funktionsduelighed
- E-d2, brandpåvirkning
- Åbningstid max 60s

Vindue og motor skal være testet og godkendt sammen. Vinduet skal opnå en positiv effektivitet, selv ved ugunstige vindforhold - dette gælder ikke for facader.

Erstatningsluft bliver også kaldt tilluft. Erstatningsluft skal placeres i den nederste tredjedel af rummet, for at skabe den rette lufttilførsel, og skal dimensioneres 1 til 1 med fraluftåbningerne.

Erstatningsluftåbninger skal åbne simultant med fraluften.

Erstatningsluftåbninger beskrives også med et aerodynamisk areal, dog via beregningsmodel jf. DBIs retningslinjer 027. Erstatningsluft kan opnås igennem vinduer, døre eller porte, hvor automatikken skal være  testet til B300 i henhold til DS/EN 12101-2.

Termiske eller optiske detektorer skal kobles til systemet for at opnå automatisk åbning under brand og skal placeres så højt som muligt med afstande i henhold til DBIs retningslinje 027.

Detekteringen er ofte en del af det automatiske brandalarmanlæg (ABA).

Aktiveringstryk placeres ved beredskabets primære indsatsveje.

Disse bruges ved manuel aktivering af ABV-anlæg og laver både visuel og akustisk alarm, når der er fejl eller alarm på systemet.

Det er lovpligtigt årligt at servicere ABV-systemet, hvorfor de melder fejl når serviceintervallet er overskredet. Aktiveringstryk skal installeres i tilgængelig højde mellem 0,8-1,8 m fra gulv.

Kontrolpanelet styrer alle tilsluttede komponenter hvortil der skal udføres overvågning på alle tilslutninger.

Derudover udføres det med 72 t nødforsyning, for at sikre funktionen under strømsvigt og skal godkendes i henhold til DS/EN 12101-10.

Kontrolpanelet skal placeres i let tilgængelig højde mellem 0,4-2,0 m, samt der skal være 1 m frilængde foran.

Kontrolpanelet må ikke sidde i sit eget betjeningsområde.