FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR AFFÄRSTRANSAKTIONER MED ENTREPRENÖRER.

 1. Med Leverantör avses i dessa Allmänna villkor varje fysisk eller juridisk person eller privat aktiebolag med rättskapacitet enligt privat- eller offentligrättslig lagstiftning eller ett offentligrättsligt specialföretag som har ingått en affärsförbindelse och som handlar i utövandet av en kommersiell eller självständig yrkesverksamhet.

 2. Nedanstående villkor ska gälla för alla affärsförbindelser och ska även användas gentemot näringsidkare (nedan kallad Köparen) som grund för all framtida affärsverksamhet. Den version som är giltig vid tidpunkten för avtalets ingående är auktoritativ. De ömsesidiga skriftliga förklaringarna ska vara auktoritativa för omfattningen av leveranserna eller tjänsterna (nedan tillsammans kallade Leveranser). Köparens allmänna villkor gäller dock endast i den utsträckning som D+H Mechatronic AG (nedan kallat D+H) uttryckligen har godkänt dem skriftligen.

 3. Uppgifterna kommer att behandlas i försäljnings- eller kontraktsuppfyllande syfte i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser: Policy för dataskydd

 

 1. D+H är bunden av alla erbjudanden i tre månader. Avtalsförhållandet träder i kraft när D+H har mottagit det av köparen kontrasignerade anbudet. Köparen är dock skyldig att omedelbart meddela D+H om köparen inte accepterar beställningen.

 2. Överföring av köparens rättigheter och skyldigheter enligt avtalet eller återförsäljning av leveranser före mottagandet kräver skriftligt samtycke från D+H. Dessutom kan D+H när som helst dra sig ur avtalet genom en skriftlig förklaring.

 3. D+H förbehåller sig rätten att producera avvikelser från prover eller tidigare leveranser på grund av tillverkningskrav för att förbättra produkten.

 

 1. Priserna är baserade på leveranser från fabrik plus respektive tillämplig lagstadgad mervärdesskatt.

 2. Om D+H ansvarar för installation eller montering och inget annat har avtalats, ska köparen, utöver det avtalade priset, bära alla nödvändiga extrakostnader, såsom resekostnader, kostnader för transport av nödvändiga verktyg och personligt bagage samt dagtraktamenten eller liknande.

 3. Betalningar ska göras till D+H i enlighet med vad som anges i orderbekräftelsen.

 4. Köparen får endast kvitta sådana motkrav som uttryckligen har erkänts av D+H eller som har fastställts slutgiltigt av en domstol; en retentionsrätt får endast åberopas om den baseras på krav enligt avtalet.

 5. Varje beställning kommer att behandlas med ett minsta beställningsvärde på 150,00 €. Det åligger kunden att iaktta detta minimivärde.

 1. ​​​​​Föremålen för leveranserna (förbehållsvaror) förblir D+H:s egendom tills alla köparens fordringar från affärsrelationen är betalda. Om det realiserbara värdet av alla säkerhetsrätter som D+H har rätt till överstiger beloppet av alla säkrade fordringar med mer än 10%, ska D+H frigöra en motsvarande del av säkerhetsrätterna på begäran av köparen.

 2. I händelse av att leveranserna säljs, ska köparen till D+H överlåta alla fordringar mot köparen som härrör från återförsäljningen tillsammans med alla tillhörande rättigheter, utan behov av några ytterligare särskilda förklaringar. Överlåtelsen ska också omfatta alla krav på betalning av kontosaldo. Överlåtelsen gäller dock endast det belopp som motsvarar det av D+H fakturerade priset för Leveranserna. Prioritet ska ges till att uppfylla den andel av fordran som överlåtits till D+H.

 3. Om Köparen kopplar Leveranserna till tomter, överlåter Köparen, utan att kräva ytterligare särskilda förklaringar, också den fordran som Köparen har rätt till som ersättning för denna koppling till ett belopp som motsvarar priset på de Leveranser som fakturerats av D+H.

 4. Om den inte annulleras ska köparen vara behörig att inkassera fordringar som tilldelats D+H i enlighet med denna punkt IV. (Äganderättsförbehåll). Köparen ska omedelbart vidarebefordra betalningar till D+H som gjorts på de tilldelade fordringarna upp till beloppet för den säkrade fordran. Om det finns ett berättigat intresse (t.ex. vid betalningsförsummelse, betalningsinställelse, inledande av insolvensförfarande etc.), är D+H berättigad att återkalla köparens inkassobehörighet. Dessutom kan D+H, efter föregående varning och iakttagande av en rimlig tidsfrist, avslöja säkerhetsöverlåtelsen, använda de tilldelade fordringarna och kräva att köparen avslöjar säkerhetsöverlåtelsen till sina köpare. I detta fall måste köparen meddela D+H om information som krävs för att hävda sina rättigheter gentemot köparna och utfärda de dokument som krävs.

 5. Under äganderättsförbehållets giltighetstid är det förbjudet för köparen att pantsätta eller överlåta leveranserna som säkerhet. Köparen måste omedelbart meddela D+H i händelse av beslag, konfiskation eller andra dispositioner eller ingripanden från tredje part. Återförsäljning av Leveranser av återförsäljare är endast tillåtet i normal affärsverksamhet och på villkor att återförsäljaren får betalning från sin egen köpare till ett belopp som motsvarar Leveransernas motsvarande värde eller genom att inkludera bestämmelsen att fastigheten inte överförs till köparen förrän återförsäljaren har fullgjort sina betalningsskyldigheter.

 6. Om Köparen bryter mot sina skyldigheter, i synnerhet i händelse av betalningsförsummelse, även utan en fastställd tidsfrist, har D+H rätt att kräva att Köparen överlämnar Leveranserna och/eller - efter att ha fastställt en tidsfrist, om så krävs - häver avtalet. Köparen är skyldig att överlämna Leveranserna. I händelse av att Köparen är skyldig att överlämna Leveranserna, ska D+H inte vara skyldig att meddela om uppsägning om det inte uttryckligen anges.

 1. ​​​​​​Om inte en leveranstid uttryckligen har avtalats som bindande, ska varje angiven leveranstid/leveransperiod vara icke-bindande.

 2. För att angivna leveranstider ska kunna hållas krävs att alla dokument, nödvändiga godkännanden och frisläppanden, särskilt av planer, som ska levereras av Köparen erhålls i rätt tid samt att Köparen iakttar överenskomna betalningsvillkor och andra skyldigheter. Om dessa krav inte uppfylls i rätt tid ska leveranstiderna förlängas på lämpligt sätt; detta gäller inte om D+H är ansvarig för förseningen.

 3. Om underlåtenhet att iaktta leveranstider beror på force majeure, t.ex. mobilisering, krig, uppror, sanktioner och embargon eller liknande (t.ex. strejk, lockout), ska leveranstiderna och perioderna förlängas i enlighet därmed i förekommande fall. Detsamma gäller om ovan nämnda händelser inträffar hos en D+H-leverantör.

 4. Sex veckor efter att en icke-bindande leveranstid har överskridits kan Köparen skriftligen be D+H att leverera inom en lämplig tidsperiod. Vid mottagandet av begäran är D+H i dröjsmål.

 5. Efter ett meddelande om dröjsmål enligt punkt 4. är köparen skyldig att, på begäran av D+H, inom en rimlig tid förklara om köparen vill dra sig ur avtalet på grund av leveransförseningen, begära skadestånd istället för tjänsten eller kräva leveransen.

 6. Alla köparens krav på skadestånd på grund av leveransförsening och krav på skadestånd istället för tjänsten är uteslutna i alla fall av försenad leverans, även efter att en leveranstid som fastställts av köparen har löpt ut. Detta gäller inte i fall av obligatoriskt ansvar på grund av uppsåtliga handlingar, grov vårdslöshet eller skador på liv, kropp eller hälsa; och detta medför inga förändringar i bevisbördan till nackdel för köparen. Köparen kan, inom ramen för lagstadgade villkor, endast dra sig ur avtalet om D+H är ansvarig för leveransförseningen.

 7. Om transporten eller leveransen på köparens begäran försenas med mer än en månad efter meddelandet om leveransberedskap, kan köparen debiteras en lagringsavgift på 4% av priset på leveransobjekten för varje månad eller del av månad, dock högst totalt 10%. Avtalsparterna har rätt att lägga fram bevis för högre eller lägre lagringskostnader.

 8. Delleveranser är tillåtna om det är rimligt för köparen.

 9. D+H:s skyldighet att leverera i tid ska alltid vara föremål för ett snabbt och ordnat mottagande av varorna från D+H:s leverantörer. D+H ska informera köparen om leveransen inte är tillgänglig och, i händelse av avbokning, i händelse av återkallelse, återbetala respektive ersättning till köparen utan onödigt dröjsmål.

 1. ​​​​​Risken, även vid kostnadsfri leverans, skall bäras av Köparen enligt följande:
  a) För leveranser utan installation eller montering: När de har skickats eller hämtats, men senast när de lämnar fabriken/lagret. Detta gäller oavsett om varorna skickas från platsen för utförandet eller vem som bär fraktkostnaderna. På Köparens begäran och bekostnad kan Leveranser från D+H försäkras mot vanliga transportrisker.
  b) För leveranser med installation eller montering: På dagen för godkännande vid Köparens anläggning eller, om så överenskommits, efter en problemfri provkörning.
   
 2. Risken ska bäras av köparen om sändning, leverans, start eller utförande av montering eller installation, godkännande i köparens anläggning eller provkörning försenas av skäl som köparen är ansvarig för eller om köparen är i dröjsmål med godkännande av någon annan anledning.

För montering och installation gäller följande villkor om inget annat skriftligen avtalats:

 1. Köparen ska bära kostnaderna för och tillhandahålla följande i rätt tid:

  a) Alla markarbeten, byggnadsarbeten eller annat extraarbete som utförs av andra, inklusive nödvändiga specialister och hjälppersonal, byggmaterial och verktyg,

  b) De råvaror och material som krävs för installation och driftsättning (såsom byggnadsställningar, lyftanordningar och annan utrustning), energi och vatten till användningsplatsen, inklusive anslutningar, värme och belysning,

  c) tillräckligt stora, lämpliga, torra och låsbara utrymmen på installationsplatsen för lagring av maskindelar, utrustning, material, verktyg etc., samt lämpliga arbets- och pausrum för installationspersonalen, inklusive lämpliga sanitära anläggningar. Utöver detta måste köparen följa de åtgärder för att skydda D+H:s och installationspersonalens egendom på byggarbetsplatsen som skulle ha vidtagits om köparen skyddade sin egen egendom,

  d) Skyddskläder och skyddsutrustning som krävs på grund av särskilda omständigheter på installationsplatsen.

 2. Köparen ska innan installationsarbetet påbörjas och utan uppmaning ge D+H och dess installationspersonal nödvändig information om placeringen av dolda el-, gas- och vattenledningar/rör och liknande installationer samt erforderliga konstruktionsdata.

 3. Innan monteringen eller installationen påbörjas måste de bestämmelser och föremål som krävs för att påbörja arbetet finnas på monterings- och installationsplatsen, och innan byggandet påbörjas måste allt förberedande arbete vara tillräckligt avancerat för att monteringen eller installationen ska kunna påbörjas enligt överenskommelse och utföras utan avbrott. Tillfartsvägarna och monterings- eller installationsområdet skall vara jämna och fria.

 4. Om montering, installation eller driftsättning försenas av skäl som D+H inte är ansvarig för, ska köparen, med ett lämpligt belopp, bära kostnaden för väntetiden och eventuella ytterligare resor som krävs för D+H eller installationspersonal.

 5. Köparen måste utfärda ett kvitto till D+H på längden på installationspersonalens arbetstid varje vecka och omedelbart meddela D+H när montering, installation eller driftsättning är slutförd.

 6. Om D+H efter slutförandet begär att leveransen ska godkännas, måste köparen tillhandahålla detta inom två veckor. Om köparen underlåter att göra detta, ska acceptansen anses ha beviljats. Acceptans ska också anses ha beviljats om leveransen har tagits i bruk (om tillämpligt, efter att ha slutfört en överenskommen testfas).

 1. ​​​Om informationen i broschyrer, annonser, webbplatser och andra offertdokument inte uttryckligen har betecknats som bindande av D+H, är de siffror eller ritningar som finns i dessa endast ungefärliga och icke-bindande.

 2. Köparens rättigheter avseende ansvar för defekter kräver att köparen korrekt uppfyller sin inspektionsskyldighet och skyldighet att meddela om defekter i enlighet med para. 377 i den tyska handelslagen (HGB). Köparen måste omedelbart meddela D+H skriftligen om anspråk på grund av fel.

 3. Rätten till ansvar för fel gäller inte vid endast obetydliga avvikelser från de avtalade egenskaperna, vid endast obetydlig försämring av användbarheten, vid naturligt slitage eller skador som uppstår efter riskövergången på grund av felaktig eller försumlig behandling eller lagring, överdriven hantering, olämplig produktionsutrustning och anläggningar, felaktigt byggnadsarbete, olämplig underbyggnad (t.ex. fönster eller väggar) eller olämplig underbyggnad (t.ex. fönster eller väggar) eller olämplig underbyggnad som orsakats av en felaktig eller försumlig behandling eller förvaring av varan. t.ex. fönster eller väggar), eller sådana garantianspråk som uppstår till följd av särskild yttre påverkan som inte anges i avtalet, och även i fall av programvarufel som inte kan reproduceras. Köparen får inte vägra att ta emot Leveransen på grund av obetydliga fel.

 4. Om köparen eller tredje part på ett felaktigt sätt gör ändringar eller utför reparationsarbeten på leveranserna, kan inga anspråk göras gällande för dessa och de därav följande konsekvenserna.

 5. I händelse av ett materialfel måste D+H alltid först ges möjlighet att avhjälpa problemet inom en rimlig tidsperiod. Köparen måste göra begäran om rättelse skriftligen. D+H förbehåller sig rätten att välja mellan avhjälpande av fel eller utbyte.

 6. Om köparen har monterat den bristfälliga varan i en annan sak eller fäst den vid en annan sak i enlighet med dess art och användning, har D+H rätt och frihet att besluta att utföra borttagningen av den bristfälliga varan och monteringen eller fästningen av den förbättrade eller ersatta varan själv eller att låta detta göras av andra personer inklusive köparen. I meddelandet om fel i den levererade varan skall D+H uppmärksammas på det faktum att den levererade varan redan har monterats eller fixerats.

 7. Köparen skall bära de kostnader som krävs för avhjälpande, i den mån de ökar på grund av att leveranserna har förts till en annan plats än köparens filial, såvida inte denna omlokalisering motsvarar deras korrekta användning. Oavsett ytterligare krav från D+H måste köparen i händelse av en obefogad reklamation ersätta D+H för kostnaderna för att undersöka och - i den utsträckning det begärs - eliminera bristen.

 8. Köparen har regressrätt mot D+H endast i den mån köparen inte har ingått avtal med sin kund som går utöver de lagligt obligatoriska felkraven. Köparens rätt till regress mot D+H är dessutom föremål för de villkor som anges i punkt 6.

 9. Köparens krav på regress på grund av ersättning för monterings- och demonteringskostnader, som han måste bära i förhållande till sin kund, gäller endast om bristen fanns vid riskövergången till köparen, om köparen uppfyllde sin skyldighet att inspektera, meddela och avvisa defekter i enlighet med avsnitt 377 i den tyska handelsförordningen (HGB) och om köparen inte har ingått några avtal med sin kund som sträcker sig utöver de obligatoriska lagstadgade kraven avseende defekter. Regressbeloppet är begränsat till det totala priset för den bristfälliga artikeln som debiteras av D+H.

 10. Om D+H avhjälper felet i leveransen, kan avhjälpandet anses ha misslyckats först efter ett andra misslyckat försök.

 11. Om avhjälpandet misslyckas har köparen rätt att välja att minska köpeskillingen eller - om byggnadsarbetet inte är föremål för felansvaret - häva avtalet. Detta påverkar inte de lagstadgade fallen av befrielse från att sätta en tidsfrist. Inte heller påverkas köparens rätt att kräva skadestånd i enlighet med de bestämmelser som anges här i punkt XIII.

 12. Retur av varor accepteras endast efter föregående överenskommelse.

 1. Preskriptionstiden för anspråk och rättigheter på grund av fel i leveransen - oavsett rättslig grund - ska vara ett år. Detta gäller dock inte i de fall som beskrivs i den tyska civillagen (BGB) para. 438 sek. 1 nr. 1 (äganderättsdefekter vid fast egendom), para. 438 sekr. 1 nr. 2 (byggnader, föremål för byggnader), eller para. 634a sek. 1 nr. 2 (byggnader eller anläggningar vars resultat i detta sammanhang består i tillhandahållande av planerings- och övervakningstjänster) För fall som undantas i föregående mening nr. 2 gäller en preskriptionstid på tre år. Entreprenörens rätt till regress enligt para. 445a i den tyska civillagen är också begränsad till ett år. Även § 445 b stycke 2 i den tyska civillagen ska tillämpas på motsvarande sätt med den bestämmelsen att preskriptionsavbrottet ska upphöra senast tre år efter leverans respektive mottagande av varan.

 2. Preskriptionstiderna enligt punkt IX.1 gäller även för alla skadeståndsanspråk mot D+H som har ett direkt samband med felet - oavsett den rättsliga grunden för anspråket.

 3. Preskriptionstiderna enligt punkt IX.1 och punkt IX.2 gäller dock med förbehåll för följande villkor:

 4. a) Preskriptionstiderna gäller i allmänhet inte vid uppsåt eller om ett fel döljs på ett bedrägligt sätt eller om D+H har lämnat en garanti för leveransobjektets kvalitet.

 5. b) Dessutom gäller preskriptionstiderna inte för skadeståndsanspråk vid grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter, vid klandervärd överträdelse av väsentliga avtalsenliga skyldigheter - som inte består i leverans av ett defekt föremål eller tillhandahållande av en bristfällig tjänst, vid händelser som orsakats av förlust av liv, kroppsskada eller skada på hälsa eller vid anspråk i enlighet med lagen om produktansvar. Preskriptionstiderna för skadeståndsanspråk gäller även för ersättning för onödiga utgifter.

 6. Preskriptionstiden för samtliga anspråk börjar löpa vid leverans av varor eller, i fråga om tjänster som ska levereras, vid godkännande av tjänster.

 7. Om inte annat uttryckligen anges, påverkas inte de lagstadgade bestämmelserna om preskriptionstidens början, preskriptionstidens utgång, preskriptionstidens avbrytande och preskriptionstidens början på nytt.

 8. Ovanstående bestämmelser gäller på motsvarande sätt för skadeståndskrav som inte är förknippade med ett fel; underavsnitt IX.1 mening 1 gäller för preskriptionstiden.

 9. Ovanstående bestämmelser medför inte någon ändring av bevisbördan till nackdel för köparen.

 1. Köparen har en enkel, icke överlåtbar rätt att använda standardprogramvaran med de överenskomna prestandafunktionerna på de överenskomna enheterna i oförändrad form. Köparen har rätt att skapa en säkerhetskopia utan uttryckligt avtal. Köparen beviljas inga ytterligare rättigheter (t.ex. redigering eller dekompilering).

 2. Utan förbehåll förbehåller sig D+H äganderätten och upphovsrätten till kostnadsberäkningar, ritningar och andra dokument (nedan kallade Dokument). Dokumenten får endast göras tillgängliga för tredje part efter föregående godkännande av D+H och, om D+H inte tilldelas ordern, ska de omedelbart återlämnas till D+H på begäran. Meningarna 1 och 2 gäller på motsvarande sätt för Köparens Dokument; dessa får dock göras tillgängliga för tredje part till vilken D+H har överfört leveranser med tillstånd.

 3. Om inget annat avtalas är D+H skyldigt att endast utföra leveransen i det land där leveransplatsen finns, utan industriell äganderätt och upphovsrätt för tredje part (nedan: Äganderätt). I den mån en tredje part gör berättigade anspråk mot köparen på grund av att leveranser som gjorts av D+H och använts i enlighet med avtalet kränker äganderätten, ska D+H vara ansvarig gentemot köparen inom den period som anges i punkt IX enligt följande:

 4. a) D+H skall, efter eget val och på egen bekostnad, antingen erhålla nyttjanderätt till de aktuella försändelserna, modifiera försändelserna så att äganderätten inte kränks, eller byta ut försändelserna. Om D+H inte kan göra detta på rimliga villkor, har köparen laglig rätt att dra sig ur avtalet eller minska köpeskillingen.

 5. b) D+H:s skyldighet att utge skadestånd regleras i punkt XIII.

 6. c) De skyldigheter för D+H som anges ovan gäller endast om köparen omedelbart skriftligen informerar D+H om tredje parts anspråk, köparen inte erkänner en överträdelse och D+H förbehåller sig rätten till alla motåtgärder mot tredje parts anspråk och förlikningsförhandlingar. Om köparen slutar använda försändelsen för att minska skador eller av andra viktiga skäl, är köparen skyldig att meddela den tredje parten att ett sådant upphörande av användningen inte utgör en 167 (Status januari 2018) Endast den tyska versionen av dessa allmänna villkor är juridiskt bindande medan den engelska versionen endast tjänar för översättningsändamål. I händelse av skillnader i innehållet har den tyska versionen företräde. erkännande av eventuella intrång i äganderätten.

 7. Alla anspråk från Köparen ska uteslutas om Köparen är ensam eller övervägande ansvarig för intrånget i äganderätten.

 8. Köparens anspråk är vidare uteslutna om överträdelsen av äganderätten orsakas av köparens särskilda specifikationer, av en tillämpning som D+H inte kunde förutse, eller av att leveransen modifieras av köparen eller används tillsammans med produkter som inte levererats av D+H.

 9. I händelse av intrång i andra äganderätter än dessa skall bestämmelserna i punkt VIII nr. 5 till 9 gälla på motsvarande sätt för köparens anspråk som regleras i nr. X.3 a).

 10. Om andra rättsliga fel föreligger, gäller bestämmelserna i punkt VIII i tillämpliga delar.

 11. Alla ytterligare krav eller andra krav än de som uttryckligen regleras i denna punkt X som köparen ställer mot D+H och personer som D+H anlitar för att fullgöra avtalet på grund av ett rättsligt fel är uteslutna.

 1. Parterna är överens om att de och respektive närstående företag ska behandla den kunskap de har fått om varandra i samband med förhandlingar och ingående av avtal med strikt sekretess. Denna skyldighet gäller även efter avtalstidens utgång.

 2. Parterna får inte göra affärs- och yrkeshemligheter eller konfidentiell information tillgänglig för tredje part.

 3. Om köparen bryter mot detta sekretessavtal och fortsätter denna överträdelse trots ett föregående meddelande från D+H, måste köparen betala D+H en avtalsenlig straffavgift på 10 000,00 euro. Om överträdelsen fortsätter måste köparen betala ett ytterligare avtalsvite på 5 000,00 euro för varje ytterligare månad som överträdelsen pågår. D+H:s rätt att göra anspråk på ytterligare skadestånd och att kräva att det förbjudna beteendet upphör förblir opåverkad.

 1. D+H är ansvarig om transporten är omöjlig endast i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet från D+H eller en representant eller personer anställda för att fullgöra avtalet samt i fall av oaktsamt orsakad förlust av liv, kroppsskada eller skada på hälsa enligt lagstadgade bestämmelser. D+H:s ansvar vid grov vårdslöshet ska dock begränsas till den förutsebara skada som anges i avtalet, om inget av de andra undantagen som anges i mening 1 föreligger samtidigt. Utöver de fall som nämns i mening 1 och 2 ska D+H:s ansvar för skadestånd och ersättning för bortkastade utgifter på grund av omöjlighet begränsas till totalt 10 % av försändelsens värde. Alla ytterligare krav från köparen på grund av omöjligheten att leverera är uteslutna - även efter utgången av den tid som D+H har satt ut för leveransen. Köparens rätt att dra sig ur avtalet i enlighet med punkt VIII. nr. 11 förblir opåverkad. Ovanstående bestämmelser medför inte någon ändring av bevisbördan till nackdel för köparen.

 2. I den mån oförutsägbara händelser i den mening som avses i punkt V, nr. 3 väsentligt ändrar den ekonomiska betydelsen eller innehållet i leveransen eller har en väsentlig inverkan på D+H:s verksamhet, skall avtalet anpassas med hänsyn till principerna om skälighet och god tro. Om detta är ekonomiskt ohållbart har D+H rätt att dra sig ur avtalet. Om D+H vill använda sig av denna rätt att dra sig ur avtalet måste D+H, efter att ha insett konsekvenserna av händelsen, omedelbart informera köparen, även om en förlängning av leveranstiden ursprungligen avtalades med köparen.

 1. ​​​​​D+H är ansvarigt i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet av D+H eller en representant eller personer som är anställda för att fullgöra avtalet samt i fall av uppsåtligt orsakad förlust av liv, kroppsskada eller skada på hälsa enligt lagstadgade bestämmelser. D+H:s ansvar i fall av grov vårdslöshet skall dock begränsas till den förutsebara skada som anges i avtalet, såvida inga andra undantag än de som anges i meningarna 1 eller 3 i denna nr. XIII samtidigt existerar. I övrigt ansvarar D+H endast i enlighet med produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz), på grund av klandervärt brott mot grundläggande avtalsförpliktelser eller i den mån D+H bedrägligt har dolt en defekt eller lämnat en garanti för kvaliteten på leveransföremålet. Skadeståndsanspråket för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser är dock begränsat till de förutsebara skador som anges i avtalet, om inga andra undantag än de som anges i meningarna 1 eller 3 i denna nr. XIII.1 samtidigt föreligger.

 2. Bestämmelserna i föregående punkt nr. XIII.1 gäller för alla skadeståndsanspråk (särskilt för skadestånd utöver tjänsten och skadestånd i stället för tjänsten), oavsett rättslig grund, särskilt på grund av fel, brott mot skyldigheter i avtalet eller från olagliga handlingar. De gäller även för krav på ersättning för onödiga utgifter. Ansvar för försening bestäms dock av punkt V. nummer 4 till 7 och ansvar för omöjlighet av punkt XII. nr 1.

 1. ​​​​​Platsen för leverans och betalning är D+H:s säte.

 2. Om köparen är en handlare är den enda jurisdiktionen för alla tvister som indirekt eller direkt härrör från avtalsförhållandet D+H:s säte. D+H är dock också behörig att stämma vid köparens säte.

 3. De rättsliga förhållandena i samband med detta avtal regleras av tysk lag med uteslutande av FN: s konvention om avtal för internationell försäljning av varor (CISG).

 1. Ändringar av detta avtal måste ske skriftligen för att vara giltiga. Detta gäller även ändring av detta krav på skriftlig form.

 2. Om enskilda bestämmelser i detta avtal är ogiltiga, skall detta inte påverka giltigheten av de övriga bestämmelserna. I detta fall åtar sig parterna att komma överens om effektiva bestämmelser som kommer närmast det avsedda syftet med de ineffektiva bestämmelserna i ekonomiska termer. Detta gäller även för att fylla eventuella luckor i detta avtal. Endast den tyska versionen av dessa allmänna villkor är juridiskt bindande, medan den engelska versionen endast tjänar som översättning. I händelse av avvikelser från innehållet i den tyska versionen.