INTEGRITETSPOLICY SOCIALA MEDIER

Följande information förklarar hur vi hanterar dina uppgifter i enlighet med artikel 13 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 

Kontrollant

Vi driver följande sidor på sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/DHSverigeAB/

Instagram: https://www.instagram.com/dhsverige/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dhsvenska

Du hittar våra kontaktuppgifter i vår rättsliga meddelande.

På det hela taget har vi ingen kontroll över om, eller i vilken utsträckning, respektive sociala medietjänst behandlar personuppgifter efter aktivering. Det är dock troligt att den sociala medietjänsten kommer att använda dina uppgifter för att skapa användningsprofiler och använda dessa för personlig reklam. Dessutom kommer dina uppgifter att användas för att informera andra användare av den sociala medietjänsten om dina aktiviteter på våra webbplatser.

Användningen sker på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) 1. (a) i GDPR, förutsatt att du har gett ditt samtycke genom att klicka på länken. Observera att användningen av många sociala medietjänster leder till att dina uppgifter behandlas utanför EU eller EES. I vissa länder innebär detta att det finns en risk för att myndigheterna kan få tillgång till uppgifterna i säkerhets- och övervakningssyfte utan att informera dig om detta och utan att du har rätt att överklaga.

Vår databehandling

De uppgifter som du anger på våra sidor i sociala medier, t.ex. kommentarer, videor, foton, likes, offentlig information etc., publiceras av den sociala medieplattformen och används eller bearbetas inte av oss när som helst eller för något ändamål. Vi förbehåller oss endast rätten att radera innehåll, om detta skulle vara nödvändigt. I förekommande fall kan vi dela ditt innehåll, om detta är en funktion hos den sociala medieplattformen, och kommunicera med dig via den sociala medieplattformen. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1.1 f i GDPR. Denna databehandling är av intresse för vårt PR-arbete och vår kommunikation.

Om du har invändningar mot specifik databehandling som vi har inflytande över, vänligen kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i det juridiska meddelandet. Vi kommer då att granska din invändning.

Om du ställer en fråga på en social medieplattform kan vi, beroende på lämpligt svar, hänvisa dig till säkra kommunikationskanaler som garanterar konfidentialitet. Du har alltid möjlighet att skicka konfidentiella förfrågningar till oss på den adress som anges i företagets juridiska meddelande.

Som tidigare nämnts är vi mycket noga med att utforma våra sidor på sociala medier så att de är så förenliga med dataskyddsbestämmelser som möjligt där så tillåts av leverantörer av sociala medieplattformar. Av denna anledning använder vi specifikt inte demografiska, intressebaserade, beteendebaserade eller platsbaserade målgruppsdefinitioner för reklam som tillhandahålls oss av operatören av sociala medieplattformar. På det hela taget använder vi inte sociala medieplattformar för reklamändamål. När det gäller den statistik som leverantören av plattformen för sociala medier tillhandahåller oss har vi endast begränsat inflytande över detta och detta kan inte heller inaktiveras. Vi är dock noga med att inte göra någon ytterligare, valfri statistik tillgänglig för oss. 

Databehandling av operatören av den sociala medieplattformen

Operatören av den sociala medieplattformen använder webbspårningsteknik. Webbspårning kan ske oavsett om du är inloggad eller registrerad på den sociala medieplattformen. Som tidigare nämnts har vi tyvärr inget inflytande över den sociala medieplattformens webbspårningsteknik. Vi kan t.ex. inte inaktivera den. 

Vänligen var medveten om följande: Det kan inte uteslutas att leverantören av den sociala medieplattformen använder dina profil- och beteendedata för att analysera dina vanor, personliga relationer, preferenser etc. Vi har inget inflytande över den behandling av dina uppgifter som leverantören av den sociala medieplattformen utför i detta avseende. 

Ytterligare information om databehandling av leverantören av sociala medieplattformar, tillsammans med ytterligare sätt att invända mot denna behandling, finns i leverantörens dataskyddspolicy:

Facebook: https://www.facebook.com/DHSverigeAB/

Instagram: https://www.instagram.com/dhsverige/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dhsvenska

 

Dina rättigheter som användare

GDPR ger webbplatsanvändare vissa rättigheter när det gäller behandlingen av deras personuppgifter:

1.) Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR):

Du har rätt att få bekräftat om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte och, om så är fallet, att få tillgång till personuppgifterna och den information som anges i artikel 15 i GDPR.

2.) Rätt till rättelse och radering (artiklarna 16 och 17 i GDPR):

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade och, om nödvändigt, få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål om någon av de grunder som anges i artikel 17 i GDPR är tillämplig, till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de syften som eftersträvas.

3.) Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR):

Du har rätt att få behandlingen begränsad om något av de krav som anges i artikel 18 i GDPR är tillämpligt, t.ex. om du har invänt mot behandlingen under en eventuell utredning.

4.) Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR):

I vissa fall, som anges i detalj i artikel 20 i GDPR, har du rätt att få de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa uppgifter överförda till en tredje part.

5.) Rätt att göra invändningar (artikel 21 i GDPR):

Om uppgifter har samlats in på grundval av artikel 6.1 f (uppgiftsbehandling för att skydda berättigade intressen) har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av skäl som hänför sig till din särskilda situation. Vi kommer inte längre att behandla personuppgifterna om det inte finns påvisbara tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

I enlighet med artikel 77 i GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen. Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet kan särskilt utövas i den medlemsstat där du har din stadigvarande bostad, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen ägde rum.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Tveka inte att kontakta vårt dataskyddsombud om du vill ha mer information eller om du har några förslag om dataskydd:

Jennifer Jähn-Nguyen
Datenschutz nord GmbH
Webbplats: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-post: office@datenschutz-nord.de
Telefon: 0421 69 66 32 0