POLICY FÖR DATASKYDD

Tack för att du besöker våra webbplatser. Följande information förklarar hur vi hanterar dina uppgifter i enlighet med artikel 13 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Ansvarig för insamling och bearbetning av uppgifter är:

D+H Sverige AB
Danska vägen 65D
416 59 Göteborg i Sverige

Telefon: +46 (0)31 334 05 50

https://www.dh-partner.com/se/sv

Vi sparar den IP-adress som skickas från din webbläsare i 7 dagar uteslutande i syfte att upptäcka, begränsa och bekämpa angrepp på våra webbplatser. Efter denna period raderar/anonymiserar vi IP-adressen. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f i GDPR.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att i största möjliga utsträckning skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst. Vi använder ett krypteringsförfarande på våra webbplatser. Din information överförs från din dator till vår server och tillbaka igen via internet med hjälp av TLS-kryptering. Detta framgår av låssymbolen i statusfältet i din webbläsare och av adressraden som börjar med https:// . 

Inom ramen för den uppdragsbaserade databehandlingen enligt art. 28 i GDPR vidarebefordrar vi dina uppgifter till tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva våra webbplatser och tillhörande processer. Dessa är till exempel leverantörer av hostingtjänster. Våra tjänsteleverantörer är strikt bundna av våra instruktioner och är avtalsenligt skyldiga att följa dem.

Nedan anges de personuppgiftsbiträden som vi samarbetar med, om dessa inte redan anges i sekretesspolicyn ovan. Om uppgifter ska överföras utanför EU eller EES inom detta ramverk, tillhandahåller vi information om den adekvata nivån av dataskydd. 

Processorer Syfte Tillräcklig nivå av dataskydd
BIMobject AB (Sweden) CAD-objekt, BIM-objekt Behandling endast inom EU/EES
Metaways Infosystems GmbH Webbhotell Behandling endast inom EU/EES
Quellwerke GmbH Underhåll av webbplatser Behandling endast inom EU/EES

GDPR ger webbplatsanvändare vissa rättigheter när det gäller behandlingen av deras personuppgifter:

1. Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR): Du har rätt att få bekräftat om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte och, om så är fallet, att få tillgång till personuppgifterna och den information som anges i artikel 15 i GDPR. 

2. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och, i förekommande fall, få ofullständiga personuppgifter kompletterade. 

Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål om någon av de grunder som anges i artikel 17 i GDPR är tillämplig, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som eftersträvas. 

3. Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR): Du har rätt att få behandlingen begränsad om något av de krav som anges i artikel 18 i GDPR är tillämpligt, t.ex. om du har invänt mot behandlingen under en eventuell utredning. 

4. Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR): I vissa fall, som anges i detalj i artikel 20 i GDPR, har du rätt att få de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa uppgifter överförda till en tredje part.  

5. Rätt att göra invändningar (artikel 21 i GDPR): Om uppgifter har samlats in på grundval av artikel 6.1 f (uppgiftsbehandling för att skydda berättigade intressen) har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av skäl som hänför sig till din särskilda situation. Vi kommer inte längre att behandla personuppgifterna om det inte finns påvisbara tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

6. Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet: I enlighet med artikel 77 i GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot dataskyddslagstiftningen. Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet kan i synnerhet utövas i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen.

7. Kontaktuppgifter för den registrerades rättigheter enligt GDPR:

D+H Sverige AB
Danska vägen 65D
416 59 Göteborg i Sverige
E-post: dsgvo@dh-partner.com
Telefon: +46 (0)31 334 05 50

I den mån vi inhämtar samtycke från den registrerade för behandling av personuppgifter, utgör art. 6 (1) a i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund. Vid behandling av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, gäller art. 6 (1) (b) i DSGVO som rättslig grund. Detta gäller även för behandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtalets ingående. I den mån behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vårt företag omfattas av, är art. 6 (1) c DSGVO som rättslig grund. Om vitala intressen (för den registrerade eller en annan fysisk person) kräver behandling av personuppgifter, gäller art. 6 (1) d) DSGVO som rättslig grund. Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part och den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter samt det förstnämnda intresset inte uppväger detta, är Art. 6 (1) lit. f DSGVO som rättslig grund för behandlingen. För fjärrunderhållsgatewayen lagras e-postadressen och ett lösenord per person ("användare") och används för autentisering i systemet samt återställning av lösenord och e-postmeddelande om enhetshändelser, om konfigurerat. Enhetshändelser är synliga för användaren i högst 2 år. Varje användare tilldelas ett företag för hantering av en eller flera enheter. Uppgifter om företagsnamn, avdelning, stad, region/distrikt/delstat och land lagras.

Vi använder cookies som är absolut nödvändiga för att möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser. Vi använder också cookies för analys, spårning och reklamändamål. Cookies är små textfiler som sparas på din enhet och som kan läsas. Man skiljer mellan sessionscookies, som raderas så snart du stänger din webbläsare, och permanenta cookies som lagras längre än en enda session. Cookies kan innehålla uppgifter som gör det möjligt att känna igen den enhet du använder när du besöker webbplatsen nästa gång. Vissa cookies innehåller också endast information om vissa inställningar, som dock inte kan hänföras till en enskild person. 

När du besöker vår webbplats för första gången kommer vi att be dig att samtycka till vår användning av cookies för analys, spårning och reklamändamål. Om du tidigare har samtyckt till användningen av dessa cookies kan du återkalla ditt samtycke här över Cookie-inställningarna.

De typer av cookies som vi använder på våra webbplatser är följande:

Strikt nödvändiga cookies

Denna typ av cookie möjliggör en rad grundläggande funktioner som säkerställer att vår webbplats fungerar optimalt. De hjälper oss också att hålla vår webbplats så användarvänlig som möjligt. Utan dessa strikt nödvändiga cookies kan vår webbplats inte fungera korrekt.

Rättslig grund: I enlighet med art. 6 (1) (f) i GDPR ligger vårt berättigade intresse i att använda dessa cookies för att optimera vår webbplats och se till att den fungerar utan tekniska fel.

Statistik-cookies

Med hjälp av dessa cookies kan vi analysera hur besökarna använder vår webbplats. Denna information är anonymiserad. Vi registrerar t.ex. vilka länkar som klickas på och hur länge man stannar på varje sida på vår webbplats.

Rättslig grund: I enlighet med art. 6.1 a i GDPR har vi rätt att behandla dina uppgifter under förutsättning att du har gett ditt samtycke till användningen av dessa cookies (t.ex. via vår cookie-banner). Du kan när som helst återkalla detta samtycke över Cookie-inställningarna.

Cookies för marknadsföring

Dessa cookies används av tredjepartsleverantörer i syfte att spåra besökare på vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att visa dig relevant (reklam) innehåll som kommer att vara av intresse för dig. Detta innehåll baseras på din tidigare användning och ditt surfbeteende. Din aktivitet kan spåras på olika enheter (mobiltelefon, surfplatta och dator).

Rättslig grund: Enligt artikel. 6 (1) (a) i GDPR har vi rätt att behandla dina uppgifter förutsatt att du har gett ditt samtycke till användningen av dessa cookies (till exempel via vår cookie-banner). Du kan när som helst återkalla detta samtycke över Cookie-inställningarna.

Du kan använda dina webbläsarinställningar för att se till att du informeras om alla cookies som placeras på din dator och därmed göra användningen av cookies transparent. Du kan när som helst radera cookies i dina webbläsarinställningar och förhindra att nya cookies skapas. Observera att våra webbplatser då kanske inte visas optimalt och att vissa funktioner kanske inte längre är tillgängliga av tekniska skäl.

Tekniskt sett kan Google koppla de aliasade funktionerna till dina enheter som surfplatta, smartphone och e-postadress (cross-device marketing). Detta kräver att du tidigare har gett Google ditt samtycke till denna databehandling. Googles riktade reklamkampanjer kan då genomföras på olika enheter.

Dina uppgifter överförs till Google och sparas i USA. Google kommer att använda all information strikt för det specifika syftet att utvärdera användningen av vår webbplats för oss och endast sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter.

På våra webbplatser bäddar vi in karttjänster som inte lagras på våra servrar. För att säkerställa att uppringningen av våra webbplatser med inbäddade karttjänster inte automatiskt leder till att innehållet från tredjepartsleverantören laddas om, visar vi i ett första steg endast lokalt lagrade förhandsgranskningsbilder av kartorna. Detta ger inte tredjepartsleverantören någon information.

Innehållet från tredjepartsleverantören laddas endast om när du klickar på förhandsgranskningsbilden. På så sätt får tredjepartsleverantören information om att du har besökt vår webbplats samt de tekniskt nödvändiga användningsuppgifterna i detta sammanhang. Vi har inget inflytande på den vidare databehandlingen av tredjepartsleverantören. Genom att klicka på förhandsgranskningsbilden ger du oss ditt samtycke till att innehållet från tredjepartsleverantören laddas om.

Inbäddningen sker på grundval av ditt samtycke, förutsatt att du tidigare har gett ditt samtycke genom att klicka på förhandsgranskningsbilden.

Observera att inbäddningen av vissa karttjänster innebär att dina uppgifter kommer att behandlas utanför EU eller EES (särskilt i USA). Om uppgifterna behandlas utanför EU eller EES (särskilt i USA) i detta sammanhang, tillhandahåller vi information om nivån på dataskyddet i tabellen nedan.

Leverantörer Tillräcklig nivå av dataskydd Återkallande av samtycke

Denna tjänst tillhandahålls av: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ett dotterbolag till Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att vi ska kunna utforma vår webbplats så att den bättre uppfyller dina krav skapar vi aliasanvändningsprofiler med Google Analytics, en webbanalystjänst. Google Analytics använder cookies som sparas på din enhet och kan läsas. På så sätt kan vi känna igen återkommande besökare och klassificera dem som sådana.

Inom ramen för Google Analytics-tjänsten stöder Google Ireland Limited oss som personuppgiftsbiträde i enlighet med art. 28 DSGVO. Googles databehandling kan också äga rum utanför EU eller EES (särskilt i USA). Hos Google säkerställs en adekvat nivå av dataskydd på grundval av beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework). Google åtar sig också att ingå standardavtalsklausuler med ytterligare underbiträden.
Databehandlingen baseras på ditt samtycke, förutsatt att du har gett detta via vår banner. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Följ då denna länk och gör lämpliga inställningar via vår banner: Cookies

Denna webbplats använder Google Ads. Ads är en plattform för onlineannonsering som tillhandahålls av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Som en del av Google Ads används konverteringsspårning. Om du klickar på en annons som visas av Google aktiveras en cookie för konverteringsspårning. Dessa cookies är endast giltiga i sju dagar och kan inte användas för att personligen identifiera besökare på vår webbplats. Om du besöker vissa sidor på denna webbplats medan cookien fortfarande är giltig, kan vi och Google se att du har klickat på en annons och vidarebefordrats till den aktuella sidan.

Varje Google Ads-kund får en egen cookie. Cookies kan inte spåras via Ads-kundernas webbplatser. Information som samlas in med hjälp av konverteringscookies kan användas för att generera konverteringsstatistik för Ads-kunder som har valt konverteringsspårning. Ads-kunder kan få reda på det totala antalet användare som har klickat på deras annons och vidarebefordrats till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock inga uppgifter som kan användas för att identifiera besökare personligen. Om du vill avstå från denna spårning kan du invända mot denna användning genom att avaktivera Googles cookie för konverteringsspårning via användarinställningarna för din webbläsare. Om du gör detta kommer du inte att ingå som en del av konverteringsspårningsstatistiken.

Cookies för konverteringsspårning lagras på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) (a) i GDPR (t.ex. via vår cookie-banner). Som webbplatsoperatör har vi ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende i syfte att optimera vår webbplats och vår reklam.

Du kan läsa mer om Google Ads och Googles konverteringsspårning i Googles integritetspolicy:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Du kan använda inställningarna i din webbläsare för att se till att du informeras om alla cookies som placeras på din dator. Du har också möjlighet att endast acceptera cookies från fall till fall eller att inte acceptera cookies alls eller i vissa fall. Ett annat alternativ är att uppdatera dina inställningar så att cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Kom ihåg att avaktivering av cookies kan ha en negativ inverkan på webbplatsens funktionalitet.

I samtliga nämnda fall utförs denna databehandling av Google på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) 1. (a) i GDPR, förutsatt att du har gett ditt samtycke via våra banners.

Vilka tredjepartsleverantörer använder vi inom detta ramverk?

Nedan listas de tredjepartsleverantörer som vi samarbetar med i samband med trafikanalys. Om uppgifterna inom detta ramverk behandlas utanför EU eller EES, observera att det finns en risk att myndigheterna kan få tillgång till uppgifterna för säkerhets- och övervakningsändamål utan att informera dig om detta och utan att du har rätt att lämna in ett överklagande.

Google Retargeting

För att om möjligt kunna erbjuda reklam som är anpassad till dina intressen, även på andra webbplatser, använder vi retargeting-teknik från Google i kombination med enhetsöverskridande funktioner via Google Ads och Google DoubleClick. Uppgifterna behandlas på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) (a) i GDPR (t.ex. via vår cookie-banner).

När du besöker våra webbplatser och ger ditt samtycke används igenkänningsfunktioner i din webbläsare eller slutenhet, din IP-adress analyseras eller en igenkänningsfunktion sparas på din enhet som en liten textfil (t.ex. en så kallad tredjepartscookie). Ditt användarbeteende registreras när du besöker olika webbplatser. Funktionerna lagras med ett alias. Om du är inloggad på ditt Google-konto kan dessa funktioner vara direkt kopplade till din profil. Google kan koppla och spara dina besök på våra webbplatser till dina funktioner för att visa dig riktad reklam på andra webbplatser. På samma sätt kan Google också upptäcka dina tidigare besök på våra webbplatser. Din enhet och webbläsare identifieras av Google, t.ex. när du besöker en sida som visar reklam på uppdrag av Google.

Google Remarketing

Vi kan märka våra webbplatser med nyckelord som innehåller uttalanden om innehållet på webbplatsen, till exempel de produkter som erbjuds. Google tar emot dessa nyckelord som inte innehåller några personuppgifter eller känsliga uppgifter. Om du besöker en sida med specifika nyckelord för produkter, sparas detta av Google och länkas till dina aliaserade igenkänningsfunktioner. Med hjälp av denna länk kan Google känna igen om och, om tillämpligt, vilken av vår reklam du visas.

 

Leverantörer

Google Ireland Limited

 

 

Google LLC (USA)

Maximal lagringstid

24 månader

 

 

24 månader

Tillräcklig nivå av dataskydd

Behandling inom EU/EES

 

 

För överföringar till USA säkerställs en adekvat nivå av dataskydd tack vare certifieringen av leverantören i enlighet med beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework).

Återkallande av samtycke

Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen klicka här och konfigurera motsvarande inställning via vår banner.

Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen klicka här och konfigurera motsvarande inställning via vår banner.

Vi använder teknik för enhetsöverskridande spårning så att du kan visas riktad reklam på andra webbplatser baserat på ditt besök på våra webbplatser och så att vi kan se hur effektiva våra reklaminsatser har varit.

Databehandlingen baseras på ditt samtycke om du har gett det via vår banner. Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst.

Hur fungerar spårningen? 

När du besöker våra webbplatser är det möjligt att de tredjepartsleverantörer som nämns nedan hämtar identifieringsfunktioner för din webbläsare eller terminalenhet (t.ex. ett så kallat webbläsarfingeravtryck), utvärderar din IP-adress, lagrar eller läser identifieringsfunktioner på din terminalenhet (t.ex. cookies) eller får tillgång till enskilda spårningspixlar.

De enskilda funktionerna kan användas av tredjepartsleverantörerna för att känna igen din terminalenhet på andra webbplatser. Vi kan instruera de relevanta tredjepartsleverantörerna att visa reklam på vår webbplats baserat på de besökta sidorna.

Vad innebär spårning över enhetsgränser?

Om du loggar in hos tredjepartsleverantören med dina egna användardata kan de olika igenkänningsfunktionerna hos olika webbläsare och slutenheter länkas till varandra. Om t.ex. tredjepartsleverantören har skapat en egen funktion för den laptop, stationära PC eller smartphone eller surfplatta som du använder, kan dessa enskilda funktioner tilldelas varandra så snart du använder en tjänst från tredjepartsleverantören med dina åtkomstdata. På så sätt kan tredjepartsleverantören också styra våra reklamkampanjer över olika slutenheter.

Vilka tredjepartsleverantörer använder vi i detta sammanhang?

Nedan listar vi de tredjepartsleverantörer som vi arbetar med för reklamändamål. Om uppgifterna behandlas utanför EU eller EES (särskilt i USA), ger vi information om nivån på dataskyddet i följande tabell.

Leverantör

Meta (Facebook, Instagram)

Tillräcklig nivå av dataskydd

För överföringar till USA säkerställs en adekvat nivå av dataskydd tack vare certifieringen av leverantören enligt beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework).

Återkallande av samtycke

Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen klicka här och konfigurera motsvarande inställning via vår banner.

Om du vill använda vårt MYCALC åtkomstskyddade område för att planera och beräkna erbjudanden som kund, krävs en föregående registrering eller inloggning för denna tjänst. I detta fall samlar vi endast in de uppgifter som krävs för registrering eller senare användning av detta individuella erbjudande som kund. Uppgifterna behandlas på grundval av art. 6 (1) 1. (b) i GDPR för tillhandahållande och användning av denna individuella tjänst, eller på grundval av art. 6 (1) (f) i GDPR i syfte att förse dig med de tjänster och den information som finns tillgänglig i det åtkomstskyddade området. Om vi samlar in andra uppgifter från dig som går utöver detta och inte är absolut nödvändiga, kommer dessa att märkas som frivilliga och baseras på ditt samtycke enligt art. 6 (1) (a) i GDPR. Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan från och med den tidpunkten, t.ex. genom att själv radera uppgifterna. Om du vill avregistrera dig permanent från vårt åtkomstskyddade område ber vi dig att använda den avregistreringsfunktion som finns tillgänglig för detta ändamål i området. Om du har ytterligare frågor eller önskemål om ändringar kan du skicka ett meddelande till oss eller använda kontaktformuläret.

Tveka inte att kontakta vårt dataskyddsombud om du vill ha mer information eller om du har några förslag om dataskydd:

Jennifer Jähn-Nguyen
datenschutz nord GmbH
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-mail: office@datenschutz-nord.de
Phone: 0421 69 66 32 0

Du kan kontakta oss med hjälp av kontaktformuläret online. Om du använder vårt kontaktformulär kommer vi att be dig ange namn, kontaktuppgifter och e-postadress. Du kan lämna ytterligare uppgifter eller ladda upp filer, men detta är inte nödvändigt. 

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f i GDPR. Dina uppgifter kommer endast att behandlas för att besvara din fråga eller för kundserviceändamål och kommer inte att lagras på våra servrar.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av anställda i D+H Group som ansvarar för genomförandet av avtalet. Vid behov kommer personuppgifter att överföras till företag som deltar i utförandet av detta kontrakt. Detta inkluderar dotterbolag till D+H och försäljningspartners.

Denna tjänst tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder webbteckensnitt på våra webbsidor för att säkerställa att teckensnitt visas konsekvent på olika enheter och plattformar. Dessa webbteckensnitt integreras genom åtkomst till en server på Google Fonts, en tjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Googles server är i allmänhet placerad i USA. När servern nås på detta sätt överförs information om vilka av våra webbsidor du har besökt. IP-adressen för den enhet som används för att besöka vår webbplats lagras också av Google.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är vårt överordnade berättigade intresse av optimal marknadsföring via vår webbplats i enlighet med art. 6 (1) (f) i GDPR.

Mer information om Googles webbteckensnitt och Googles integritetspolicy hittar du här:

https://fonts.google.com/about#
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Av dataskyddsskäl integrerar vi inga sociala plug-ins direkt på våra webbplatser. Om du besöker våra webbplatser kommer dina uppgifter därför inte att överföras till sociala medietjänster som Facebook, Twitter, XING eller Google+. Detta förhindrar också tredje part från att bygga upp en profil.

Du kan dock fortfarande dela utvalda webbsidor genom att klicka på knapparna för Facebook, Twitter, XING och Google+. För detta använder vi den så kallade Shariff-lösningen som utvecklats av c't magazine för att erbjuda ett alternativ till klassiska sociala plug-ins som överensstämmer med dataskyddslagstiftningen.

Utvecklare av Shariff är GitHub, Inc, 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Observera att användningen av innehåll och funktioner från tredje part kan leda till att dina uppgifter behandlas utanför EU eller EES. I vissa länder innebär detta att det finns en risk för att myndigheterna kan få tillgång till uppgifterna i säkerhets- och övervakningssyfte utan att informera dig om detta och utan att du har rätt att överklaga.

Du kan ta reda på mer och läsa GitHubs uppdaterade integritetspolicy här:

https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/

Hur fungerar detta? Shariff-lösningen innebär att alla data och funktioner som krävs för att visa knapparna för Facebook, Twitter, XING och Google+ initialt tillhandahålls av vår webbserver. Data överförs till operatören av respektive sociala medietjänst först när du bestämmer dig för att dela innehåll via motsvarande knapp och klickar på den. 

Leverantörer Tillräcklig nivå av dataskydd Återkallande av samtycke
LinkedIn För överföringar till USA säkerställs en adekvat nivå av dataskydd tack vare certifieringen av leverantören i enlighet med beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework). Om du har klickat på Shariff-knappen kommer innehållet från tredjepartsleverantören att laddas omedelbart. Om du inte vill att denna typ av laddning ska ske på andra sidor ber vi dig att inte klicka på Shariff-knappen.
Facebook För överföringar till USA säkerställs en adekvat nivå av dataskydd tack vare certifieringen av leverantören i enlighet med beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework). Om du har klickat på Shariff-knappen kommer innehållet från tredjepartsleverantören att laddas omedelbart. Om du inte vill att denna typ av laddning ska ske på andra sidor ber vi dig att inte klicka på Shariff-knappen.

Vi bäddar in videor på våra webbplatser som inte lagras på våra servrar. Av dataskyddsskäl laddas dock inget innehåll från tredjepartsleverantören när du besöker vår webbplats och tredjepartsleverantören får ingen information.
Endast när du ger ditt samtycke via vår banner laddas innehåll från tredjepartsleverantören. På så sätt får tredjepartsleverantören information om att du har besökt vår webbplats samt de användningsdata som är tekniskt nödvändiga i detta sammanhang. Dessutom kan tredjepartsleverantören då implementera spårningstekniker. Vi har inget inflytande på vidare databehandling av tredjepartsleverantören. Ditt samtycke omfattar omlastning av innehåll från tredjepartsleverantören. 
Inbäddning sker på grundval av ditt samtycke, förutsatt att du har gett ditt samtycke via vår banner. Om uppgifterna behandlas i detta sammanhang utanför EU eller EES (särskilt i USA), ger vi information om nivån på dataskyddet i följande tabell.

Leverantörer

Google (YouTube)

Tillräcklig nivå av dataskydd

För överföringar till USA säkerställs en adekvat nivå av dataskydd tack vare certifieringen av leverantören i enlighet med beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework).

Återkallande av samtycke

Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen klicka här och konfigurera motsvarande inställning via vår banner.

För att presentera våra webbplatser använder vi tekniska funktioner och innehåll från tredjepartsleverantörer som anges nedan.
När du öppnar våra sidor laddas innehållet från den tredjepartsleverantör som tillhandahåller dessa funktioner och innehåll om.

På så sätt får tredjepartsleverantören information om att du har besökt vår webbplats samt de användningsdata som är tekniskt nödvändiga i detta sammanhang.

Vi har inget inflytande på den vidare databehandlingen av tredjepartsleverantören. 
Databehandlingen baseras på ditt samtycke, förutsatt att du tidigare har gett ditt samtycke via vår bannerlösning.    

Observera att användningen av innehåll och funktioner från tredje part kan leda till att dina uppgifter behandlas utanför EU eller EES (i synnerhet i USA). För överföringar till USA säkerställs en adekvat nivå av dataskydd på grund av beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework).

Leverantörer

Google

Teknisk funktion eller innehåll

Google Tag Manager

Tillräcklig nivå av dataskydd

För överföringar till USA säkerställs en adekvat nivå av dataskydd tack vare certifieringen av leverantören i enlighet med beslutet om adekvat skyddsnivå (EU-U.S. Data Privacy Framework).

Återkallande av samtycke

Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen klicka här och konfigurera motsvarande inställning via vår banner.

Vi lagrar och använder endast de personuppgifter som du lämnar i samband med en förfrågan i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR för att behandla dina beställningar.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av anställda i D+H-gruppen som ansvarar för genomförandet av avtalet. Vid behov kommer personuppgifter att överföras till företag som deltar i genomförandet av detta kontrakt. Detta inkluderar dotterbolag till D+H och försäljningspartners.

Du kan ändra dina personuppgifter i ditt användarkonto under "My data" eller radera ditt konto.

Den registrerades personuppgifter raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen inte längre föreligger. Dessutom är lagring tillåten om detta föreskrivs av den europeiska eller nationella lagstiftaren i Europeiska unionens rättsakter, lagar eller andra förordningar som den ansvariga enheten omfattas av. Uppgifterna blockeras eller raderas även om en lagringstid som föreskrivs av de angivna standarderna löper ut, såvida inte ytterligare lagring av uppgifterna krävs för att ett avtal ska kunna ingås eller uppfyllas.